MOS

We zijn een MOS school en daar zijn we trots op!

MOS staat voor Milieuzorg Op School, een milieuzorgproject van de kleuter- tot de hogeschool. MOS laat kinderen deelnemen aan de planning en uitvoering van milieuvriendelijke acties en laat milieuzorg in de lessen aan bod komen.

Zo organiseert de MOS-werkgroep acties en projecten om onze school milieuvriendelijker te maken en om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag. In het project komen volgende thema’s aan bod: afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur op school. Elk schooljaar werken wij met de ganse school intensief aan één van deze thema’s in de vorm van een project. Milieuzorg zal zich o.a. uiten in aandacht voor het afvalbeheer/beleid, energiegebruik (verbruik), zorg voor water, ... Een goed milieubeleid kan pas slagen als zowel leerlingen, leerkrachten, directie en de ouders dit beleid ondersteunen en mee helpen uitwerken.

Enkele MOS-afspraken om onze school milieuvriendelijker te maken:

 • Wij willen meewerken aan een afvalarme school door:
  • Al het afval in de juiste vuilnisbak te sorteren
  • Onze boterhammen in een brooddoos te doen
  • Onze koeken in een koekendoosje te doen
  • Geen brikjes of blikjes mee te brengen, maar een hervulbare drinkbus
  • Het fruit- en groenafval te composteren in een compostvat
  • Keukenafval te bezorgen aan onze levende afvalverwerkers: kippen en eenden
   Wekelijks is een andere klas verantwoordelijk voor de kippenzorg. Deze zorg houdt in: water geven, eieren uithalen, graan en restafval (brood, kruimels, soepresten,…) geven. De kippenzorgklas krijgt de eitjes.
 • We leren de kinderen ook om spaarzaam om te gaan met energie en water

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB