Zorgbeleid

Welbevinden (Ik voel me goed)

Op de eerste plaats vinden we het heel belangrijk dat de kinderen zich goed/thuis voelen op onze school. Daarom dat deze pijler in het kroontje van de Bosmier staat.

We streven naar een sterke betrokkenheid en het creëren van een positief zelfbeeld bij onze kinderen.

Bovendien willen we dat elk kind zichzelf kan zijn en zich emotioneel veilig voelt.

Een kind kan pas leren en openbloeien als het zich ook goed in zijn vel voelt. De Bosmier wil een warm nest zijn voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

 

Oog voor elk kind

In onze school is iedereen welkom. We streven ernaar om alle kinderen, elk met hun eigen mogelijkheden de nodige begeleiding, hulpmiddelen en compenserende maatregelen te bieden om te groeien in alle aspecten van hun ontwikkeling.

Elk kind dat onze schoolpoort binnenstapt is een uniek kind, met talenten, vaardigheden en heel wat positieve eigenschappen.

We willen elk kind de kans geven om zijn talenten te ontplooien. Hierbij houden we rekening met zowel de mogelijkheden als de beperkingen van het kind.

We begeleiden onze leerlingen op cognitief vlak (leerproblemen, leerstoornissen, kinderen die extra verrijking nodig hebben,…), op socio-emotioneel vlak (gevoel, welbevinden) en op psychomotorisch vlak (motoriek)

Centraal hierbij staat de klastitularis, die zich laat ondersteunen door het zorgteam en indien nodig door het CLB en ondersteuningsnetwerk.

 

Preventieve Zorg

Een sterke troef van ons beleid op leerlingenbegeleiding is de preventieve zorg die de klasleerkrachten doen. Zo hechten de leerkrachten heel veel aandacht aan structuur en voorspelbaarheid in de klas.

Bovendien stemmen de leerkrachten hun aanbod af op de leerlingen door gerichte differentiatie. Ze zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat waarin rekening gehouden wordt met verschillen tussen leerlingen en waarin er positief omgegaan wordt met deze verschillen.

 

Samen zijn we sterk

We streven naar een constructieve samenwerking met kinderen, ouders, leerkrachten, CLB en natuurlijk ook met alle andere zorgverleners.

De zorg wordt door het hele team gedragen. Het is een gedeelde zorg waarbij de klasleerkracht de eerste verantwoordelijke is.

Hij/zij zorgt voor een krachtige leeromgeving met aangepast leermateriaal en betekenisvolle taken.

De klasleerkracht kan hierbij steunen op hulp van het zorgteam. Deze hulp houdt in dat er samen met kinderen(indien mogelijk), ouders, leerkrachten en indien nodig met CLB en ondersteuningsteam wordt gezocht naar de meest geschikte hulpmiddelen en begeleiding in de klas.

 

Als school hechten we bovendien veel belang aan een open en correcte communicatie. We streven naar een sfeer van vertrouwen, waarin er met alle betrokken partijen naar elkaar geluisterd wordt, overlegd en samengewerkt wordt.

Ouders zijn in onze school volwaardige partners bij de bespreking van zorgvragen van hun kind. Van bij de start willen we ze betrekken bij het proces van de zorgverlening.

 

Planmatig

In samenspraak met alle partijen worden planmatige en doelgerichte acties opgesteld.

Een specifiek probleem wordt besproken tijdens een zorgoverleg, waar samen naar oorzaken en oplossingen wordt gezocht. Het zorgteam stelt dan een handelingsplan op met daarin de afspraken over de aanpak van het probleem.

We proberen aan alle leerlingen een zo breed mogelijke basiszorg(fase 0) te bieden. Indien dit niet volstaat bekijken we samen met het zorgteam, de ouders en het CLB welke verhoogde zorg (fase 1) en uitbreiding van zorg (fase 2) wij kunnen bieden. Voor sommige kinderen zal het nodig zijn een eigen leertraject te volgen, aangepast aan zijn of haar mogelijkheden (fase 3).

Daarnaast is het mogelijk om met externe begeleiders zoals ondersteuners, logopedisten, kinesisten, psychologen, revalidatiecentra, … samen te werken.

 

Ons zorgteam

Zorgbeleid is een teamsport en geen éénmansgebeuren. Dat betekent dat iedereen bepaalde verantwoordelijkheden heeft.

Binnen ons zorgteam vervullen de volgende personen een belangrijke rol:

  • klasleerkrachten
  • zorgcoördinator ( juf Ellen )
  • zorgleerkrachten  ( Juf Sara , juf Elly, juf Katrien )
  • directie ( juf Greet )
  • CLB  ( Gitte Berx en teamleden )
  • ondersteuners en andere externen

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van leerlingen en ouders en de brug tussen de school en het CLB of andere externe diensten.
 

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie & Visie
Schoolteam
Lesurenregeling
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité: de Bosmierouders
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB