Zorgbeleid

Zorg

Hoe bieden wij zorg in onze school?

In onze school proberen wij een zo intensief mogelijke zorg te bieden aan alle leerlingen, in het bijzonder aan hen die specifieke behoeften vertonen. Niet alle kinderen hebben dezelfde mogelijkheden. Wij willen als school zo goed mogelijk met deze verschillen omgaan. Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de situatie van elk individu en om elk kind een zo vlotte en aangenaam mogelijke schoolloopbaan te laten doorlopen, wordt een eigen visie op zorgbeleid uitgeschreven door het team. Zorgbeleid is een teamsport en geen éénmansgebeuren. Dat betekent dat iedereen bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Binnen ons zorgbeleid spelen de klasleerkracht, het CLB,de zorgcoördinator, de zorgleerkrachten en de directie een belangrijke rol.

Om elke leerling in de klas maximale leerkransen te geven en om positief om te gaan met de verschillen tussen leerlingen in niveau  en tempo werken de leerkrachten gedifferentieerd in de klas: dit wil zeggen dat niet alle kinderen dezelfde inoefening maken.

Zo zullen kinderen, die meer uitleg nodig hebben, extra instructie krijgen, terwijl de andere kinderen al starten met opdrachten  en zullen zij enkel de basisoefeningen moeten maken.

Kinderen, die meer uitdaging nodig hebben, krijgen “ander werk”.

Dit is geen extra werk, maar er worden voor hen oefeningen uit het werkboek geschrapt en in ruil krijgen zij moeilijkere, uitdagende denktaken om hun leer-en werkhouding te stimuleren.

 

Wat indien de basiszorg niet volstaat?

Als een kind ondanks al deze preventieve acties toch problemen ondervindt, wordt het in eerste instantie geholpen door de klasleerkracht. Door de dagelijkse omgang in de klas kent de leerkracht de noden van elk kind heel goed. Het is ook de eerst persoon om probleemsignalen op te vangen via het kind of de ouders. Als ultieme verantwoordelijke voor hun leerlingen, geven de klasleerkrachten zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg.

Als deze zorg niet het gewenste resultaat geeft, wordt in samenspraak met de zorgcoördinator hulp aangeboden via het zorgteam.

Voor sommige kinderen zal het nodig zijn een eigen leertraject uit te bouwen, aangepast aan zijn of haar mogelijkheden (curriculumdifferentiatie).
De ouders worden steeds betrokken bij het zorgtraject van hun kind.

Daarnaast is het mogelijk om met externe begeleiders zoals GON-begeleiders, logopedisten, kinesisten, psychologen, revalidatiecentra, … samen te werken.

 

Het zorgteam

Het zorgteam van De Bosmier staat in in voor een preventief, begeleidend en remediërend proces bij de kinderen.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van leerlingen en ouders en de brug tussen de school en het CLB of andere externe diensten (logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, …).
De rol van het zorgteam is ondersteuning bieden op niveau van de leerlingen en de leerkrachten.
Een specifiek probleem wordt besproken tijdens een zorgoverleg, waar samen naar oorzaken en oplossingen wordt gezocht. Het zorgteam stelt dan een handelingsplan op met daarin de afspraken over de aanpak van het probleem.
 

Het zorgteam bestaat uit:

  • de klasleerkrachten
  • de zorgcoördinator (juf Ellen)

            Zij coördineert zorg in de kleuter en lagere school op kind-, klas-en  

            schoolniveau.

            In de praktijk komt het erop neer dat zij:

  • in de klas bij de klastitularis helpt met het inoefenen van een bepaald leerstofonderdeel. Zo krijgen leerlingen met leermoeilijkheden extra aandacht. (binnenklasdifferentiatie)
  • leerlingen met dyslexie en spellingproblemen extra begeleidt.
  • samen met de klasjuf “ander werk” (verrijkingsleerstof) voor de kinderen , die nood hebben aan extra uitdaging, uitwerkt
  • de zorgjuf (juf Marjan)

Juf Marjan heeft als taak de kinderen, die extra hulp nodig hebben bij het lezen, schrijven en rekenen uit het eerste, tweede en derde leerjaar te helpen. Juf Marjan werkt in onze school op donderdag en tweewekelijks op dinsdagnamiddag.


 

 

Schoolinfo

Onze school
De werking van onze kleuterschool
Missie
Historiek
Schoolteam
Inschrijvingen
Lesurenregeling
Speelplaatsafspraken
Voor- en naschoolse opvang
Zorgbeleid
Oudercomité
Ouderraad
Ouderbevraging
Projecten
Nieuwsbrief
Documenten
CLB
Corona